Έλεγχος Θερμοκρασίας, Πίεσης, Στάθμης, Ροής: Θερμοστοιχεία J, K, PT100, PTC